סנה בוער באש
אברהם ורד

הנצחה

זכרונות מעלילות הגבורה של המחבר וגדוד הפשיטה בחטיבת השריון, בבית גוברין, לכיש, עירק סואידן, עוג'ה אל חפיר ורפיח בעת מלחמת תש"ח.